Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Yr Amgylchedd Ymchwil

Mae Prifysgol De Cymru yn rhif 24 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, sydd wedi'i ardystio'n Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac mae'n falch o fod wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil gan gydnabod y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i ymchwilwyr.  

Mae PDC yn lle cynhwysol i weithio, gydag ymrwymiad clir i hyrwyddo cydraddoldeb LGBT+ ar draws ein holl bolisïau ac arferion drwy Rwydwaith Staff LGBT+ gweithredol, Modelau Rôl LGBT+ a chynghreiriaid LGBT+. Mae aelodau'r uned yn weithgar mewn nifer o'r grwpiau hyn, yn ogystal â'r rhwydwaith Menywod mewn STEM a Menywod mewn Academia. O'r 11 athro ymchwil yn yr uned, mae chwech yn fenywod.

Prof-Gareth-Roderique-Davies, Addictions Research Group

Yr Athro Gareth Roderique-Davies


Mae fframwaith clir ar gyfer dilyniant o ddarlithydd i Athro Cyswllt ac Athro. 


Rydym wedi ymrwymo’n gryf i gefnogi ac integreiddio unigolion ar ddechrau eu gyrfaoedd ymchwil, fel y dangosir gan y ffaith bod tri Ymchwilydd Gyrfa Cynnar wedi’u cynnwys yn ein cyflwyniad REF2021. Rydym hefyd yn sicrhau:


  • Bod uwch ymchwilwyr yn darparu mentoriaeth ac arweiniad i helpu i ddatblygu ymchwil, allbynnau ac effaith
  • Darperir cyllid i staff a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig fynychu cynadleddau rhyngwladol
  • Gall staff fanteisio ar gyfres dreigl y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi o gyrsiau hyfforddiant a gweithdai gloywi ar bob agwedd ar oruchwylio ac archwilio myfyrwyr ôl-raddedig
  • Mae ein 10 Athro Emeritws yn parhau i gyfrannu eu harbenigedd
  • Mae ein Hysgol Graddedigion yn rhoi cymorth cryf i staff sydd, neu sydd am ddatblygu i fod yn oruchwylwyr ymchwil, arholwyr a chadeiryddion vivas.


Rhan o'n cenhadaeth yw cynhyrchu gwybodaeth newydd a helpu pobl i gymhwyso'r wybodaeth honno o fewn diwylliant o wella parhaus. 

Felly, mae hyrwyddo amgylchedd dysgu o ansawdd uchel i'n myfyrwyr ymchwil yn rhan bwysig o'n dull gweithredu. 

Mae gennym 71 o fyfyrwyr ymchwil; 22 o'r rheini yw KESS2 (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth lle darperir cyllid cydweithredol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop a'i gyd-noddi gan fusnesau lleol) - tystiolaeth bellach o'n hymgysylltiad â phartneriaid yn y diwydiant a phenderfyniad i roi profiad ymchwil drosi i'n myfyrwyr ymchwil sy'n creu effaith fyd-eang go iawn.

Marie Kess PhD student Psychology

Marie O'Hanrahan, myfyriwr PhD KESS a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae'r Gyfadran yn darparu swyddfeydd ymchwil ôl-raddedig pwrpasol, sy'n cynnig amgylchedd i fyfyrwyr ymgysylltu â'i gilydd o ddisgyblaethau ar draws y Gyfadran.  Anogir ôl-raddedigion ymchwil i fynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau megis Diwrnod Cyflwyno blynyddol Ymchwilwyr Ôl-raddedig a hyfforddiant pwrpasol.

Mae gan y Gyfadran Gydgysylltydd Myfyrwyr Ymchwil, sy'n gyfrifol am sicrhau ansawdd a phrofiad myfyrwyr ymchwil, gan weithredu fel pwynt cyswllt annibynnol i fyfyrwyr a'r tîm goruchwylio. Gwahoddir myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil i wneud cais i weithredu fel Cynrychiolwyr Myfyrwyr Ymchwil Cyfadran, sy'n cynnwys ymgysylltu â'r gymuned ymchwil ôl-raddedig i ddarparu llais i fyfyrwyr. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr wedi sefydlu tudalen Facebook ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac yn cynnal boreau coffi rheolaidd.

Mae ymchwilwyr yn cydweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda phartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd i ddarparu gwybodaeth ac effaith sy'n arwain y byd. Mae gennym berthynas gref ag amrywiaeth o randdeiliaid/defnyddwyr ymchwil allweddol. 

Mae gan yr uned hanes ardderchog o ymgysylltu a gweithio'n agos gyda'r GIG a phartneriaid allanol eraill, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, sef bwrdd iechyd lleol y brifysgol. Mae gennym gysylltiadau clinigol, ymchwil ac addysgu agos iawn â byrddau iechyd ledled Cymru ac yn rhyngwladol.

Mae enghreifftiau o gydweithio yn cynnwys:


Yr Athro Joyce Kenkre a’r Athro Carolyn Wallace yn arwain rhaglen ar ddatblygu rhaglen ar ddatblygu amcan o fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau a llunio polisïau yn y dyfodol er mwyn parhau i ariannu Cydweithrediad Meithrin Gallu Ymchwil Cymru Gyfan (RCBC) ers 2005 ar gyfer capasiti ac adeiladu llwybrau gyrfa academaidd clinigol ar gyfer nyrsio, bydwragedd a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Mae hyn yn cynnwys cydweithio ledled Cymru ar ddatblygu Ysgol Gofal Sylfaenol Cymru (Canolfan PRIME Cymru erbyn hyn) a datblygu Ysgol Rhagnodi Cymdeithasol Cymru.


Mae gan Yr Athro Bev John a’r Athro Gareth Roderique-Davies gydweithrediadau cryf gyda grwpiau llunio polisi allweddol, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau'r trydydd sector sy'n hwyluso effaith gyflym eu hymchwil. Comisiynwyd grŵp o Aelodau Senedd Cymru i arwain ymchwiliad i iechyd a niwed cymdeithasol gamblo problemus a arweiniodd yn uniongyrchol at greu grŵp trawsbleidiol i hyrwyddo polisi a newid deddfwriaethol. Maent yn aelodau grŵp llywio o'r Fenter Beat the Odds, cynghrair ryngwladol o grwpiau Adfer, gan gynnwys Ffederasiwn Gamblo Cyfrifol Fictoraidd, Awstralia.


Mae Dr Deborah Lancastle wedi datblygu cynghreiriau amlddisgyblaethol yn ei gwaith ym maes iechyd atgenhedlol menywod, gan gynnwys anffrwythlondeb, sgrinio canser yr ofari, ffibroidau y groth, a gwaedu mislif trwm. Mae'r rhain yn cynnwys y Grŵp Diddordeb Arbennig (SIG) Iechyd Menywod yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd; Gedeon Richter: Preglem; Theramex; Merck Serono; Canolfan Feddygol y Brifysgol, Utrecht a Grŵp Astudiaethau Ffrwythlondeb Caerdydd (Prifysgol Caerdydd).


Mae gan Dr Philip Tyson rwydweithiau cymunedol helaeth sy'n sail i'w ymchwil mewn iechyd meddwl a lles mewn lleoliadau cymunedol. Mae'r rhain yn cynnwys Cymdeithas Tai Unedig Cymru; Clwb pêl-droed Tref Cheltenham (cynnal gwerthusiadau o'u rhaglenni MENTalk a GIRLTalk); Ymddiriedolaeth y Gynghrair Bêl-droed; Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe; Clarity in Mind.


Mae pob aelod o'r uned yn adolygwyr arbenigol rheolaidd ar gyfer ystod ehangach o gylchgronau adolygu gan gymheiriaid a chyrff ariannu. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt swyddi ar fyrddau golygyddol cyfnodolion.


Mae'r Ganolfan Simiwleiddio Clinigol yn efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg, hyfforddiant ac ymchwil. Mae'r rhain yn cynnwys dau fae pedair gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatrig a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans llawn offer.

Mae amrywiaeth o efelychiadau cleifion dynol ffibr isel, canolig ac uchel ar draws y continwwm oedran, a thechnolegau soffistigedig a reolir gan ganolfan ganolog i arsylwi, ffilmio a chofnodi gweithgarwch ar draws pob rhan o'r Ganolfan. Ar hyn o bryd mae Dr Emma Tonkin, Dr Deborah Lancastle a Dr Juping Yu yn defnyddio'r adnodd hwn fel rhan o'u hymchwil arloesol Cerdded yn eu Hesgidiau sy'n canolbwyntio ar gynyddu lefelau empathi mewn gweithwyr iechyd proffesiynol. 

Mae Canolfan Simiwleiddio Hydra yn offeryn hyfforddi drwy brofiad uwch-dechnoleg sy'n galluogi monitro deinameg grŵp, arweinyddiaeth amser real a gwneud penderfyniadau naturiol mewn digwyddiadau critigol. Mae'n darparu amgylchedd dysgu ac ymchwil unigryw ac fe'i defnyddir i gynnal senarios trochi, efelychiadol realistig. Fe'i defnyddiwyd gan Pontin & Wallace, gan weithio gydag Ymwelwyr Iechyd Cymunedol, fel rhan ganolog o ddilysu offeryn FRAIT.

Mae ein labordai seicoleg ar gampws Trefforest yn gartref i offer bioseicogymdeithasol arbenigol helaeth gan gynnwys Systemau Profi Gwybyddiaeth CANTAB, Systemau BioPac, Meddalwedd Olrhain Ymlacio, ystafelloedd Traciwr Llygaid Tobii Pro (desg a symudol), Dadansoddwr Bwrdd Gwaith Reflotron Plus ar gyfer penderfynu'n feintiol ar 17 o baramedrau cemeg clinigol yn uniongyrchol o waed cyfan, plasma neu serum. Defnyddir y rhain yn helaeth gan y Grŵp Ymchwil Caethiwed. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys gwerthuso effeithiau posibl gwahanol fathau o labelu cynnyrch alcohol ar iechyd y cyhoedd, a'r goblygiad i iechyd y cyhoedd o gynhyrchion hapchwarae wedi'u gwreiddio mewn crysau pêl-droed a stadia'r uwch gynghrair (yr Athro Bev John a'r Athro Gareth Roderique-Davies). 

Cyfleusterau Ymchwil