Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Meysydd Ymchwil

Ynglŷn â

Mae'r Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes yn rhan o'r Gyfadran Gwyddor Bywyd ac Addysg. Grŵp ymchwil amlddisgyblaethol bywiog sy'n cynnwys nyrsio, ffisioleg, seicoleg iechyd a daearyddiaeth ddynol, mae'n canolbwyntio ar ddwy thema ymchwil eang sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n ymwneud â gydol oes: Atal ac Ymyrryd, a Rhyngwyneb Polisi ac Ymarfer.


Themâu ymchwil


Diwylliant


Mae'r Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes yn canolbwyntio ar gynhyrchu ymchwil gymhwysol ac effeithiol sydd o fudd i unigolion drwy gydol eu hoes. Mae gennym hanes cryf o effeithio ar iechyd a lles, polisi cyhoeddus a gwasanaethau er budd cymunedau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae llawer o'n hymchwil yn canolbwyntio ar boblogaethau anodd eu cyrraedd, grwpiau difreintiedig a chyd-forbidrwydd mewn amrywiaeth o gyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.  

Mae gennym hanes hir a rhagweithiol o gydweithio â rhanddeiliaid allanol gan gynnwys: y cyhoedd, cleifion, gofalwyr a theuluoedd; llunwyr polisi; y sector cyhoeddus; y gymuned a'r trydydd sector, gan gynnwys mudiadau gwirfoddol; a phartneriaid diwydiannol/masnachol. Ein cenhadaeth strategol yw parhau i adeiladu ar y cryfderau hyn a'u datblygu.


Chwilio am ymchwil ac arbenigedd yn ein storfa ymchwil.

Canolfannau cysylltiedig

Mae ymchwil Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn canolbwyntio ar bedair thema effaith glinigol a chymhwysol sy'n seiliedig ar swyddogaethau: Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd; Seicoleg Chwaraeon; Rheoli Perfformiad Uchel ac Anafiadau mewn Chwaraeon Elitaidd a Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Mae Canolfan Prime Cymru yn ganolfan ymchwil a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n canolbwyntio ar ofal sylfaenol a gofal brys er mwyn datblygu a chydlynu cynigion ymchwil a chefnogi ymchwilwyr. Mae'n ganolfan i Gymru gyfan a arweinir ar y cyd gan Brifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe.

Mae Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru yn ysgol rithwir i Gymru gyfan, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sydd â'r nod o ddatblygu methodoleg gwerthuso rhagnodi cymdeithasol, gan adeiladu ar y gwaith a gwblhawyd yn flaenorol gan Rwydwaith Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSPRN).

Gweler hefyd: Newyddion diweddaraf | Cyrsiau gofal iechyd | PhD / graddau ymchwil

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n hymchwil, cysylltwch â'r Athro Bev John

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o’n meysydd arbenigedd. 

Themâu ymchwil