Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Grŵp Ymchwil Caethiwed

Amdanom Ni

Mae'r Grŵp Ymchwil Caethiwed (ARG) yn cael ei gyd-arwain gan Yr Athro  Bev John a’r Athro Gareth Roderique-Davies, Seicolegwyr Iechyd Cofrestredig HCPC. Mae gwaith, aelodaeth ac effaith y grŵp wedi casglu momentwm sylweddol ers ei sefydlu yn 2015.


Nodau

  • Cynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith gyson ar lefel ryngwladol ar draws y sbectrwm Ychwanegiadau (atal ac ymyrraeth gynnar; datblygu diagnosis a thriniaeth; nodi ac atal ail bwl)
  • Cynnal ymchwil gymhwysol o ansawdd uchel sy'n cael effaith uniongyrchol mewn lleoliadau yn y byd go iawn; yn benodol, wrth ddylanwadu ar bolisi iechyd y cyhoedd a lleddfu niwed i iechyd y cyhoedd o gaethiwed i sylweddau ac ymddygiad
  • Hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o seicolegwyr caethiwed mewn ymchwil gymhwysol ac mewn datblygu triniaeth/ymyrraeth
  • Datblygu gwasanaeth gwerthuso hyfforddiant a gwasanaeth/triniaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer darparwyr triniaeth, llunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol eraill yn y maes Caethiwed

Cydweithio a chyfrannu at y sylfaen ymchwil a datblygu polisi

Mae'r Athro Bev John a'r Athro Gareth Roderique-Davies yn gyd-awduron y Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau ar gyfer Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol (ARBD) yng Nghymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru/Llywodraeth Cymru), ochr yn ochr â chlinigwyr blaenllaw mewn Seiciatreg Caethiwed.

Rydym yn gweithio ar y cyd â The Pobl Group, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru, ar brosiectau sy'n gwella'r ddealltwriaeth o nifer yr achosion, diagnosis a thriniaeth ARBD; a nodi rhagfynegyddion allweddol o lacio'r defnydd o sylweddau ar gyfer oedolion sy'n ymwneud â gwasanaethau trin cyffuriau ac alcohol.

Rydym hefyd wedi derbyn cyllid i gynnal ymchwil i effaith gymdeithasol gamblo yng Nghymru o gyllidebau ymchwil personol chwe Aelod o Senedd Cymru. Rydym wedi cwblhau dau adroddiad yn ddiweddar ar gyfer Alcohol Concern (Alcohol Change UK erbyn hyn) yn edrych ar y berthynas rhwng yfed alcohol ac ymddygiad gamblo.

Rydym yn wahoddwyr arsylwi y Grŵp Trawsbleidiol ar Niwed sy'n gysylltiedig â Gamblo Llywodraeth Cymru, ac rydym yn aelod o grŵp llywio Beat the Odds sy’n cael ei redeg gan yr elusen Gymreig Cais. Rydym yn rhan o'r tîm rheoli ar gyfer Rhwydwaith Ymchwil, Addysg a Thriniaeth Gamblo (GREAT) Cymru.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gydweithio â ni neu gynnal ymchwil ôl-raddedig/doethuriaeth, cysylltwch â'r Athro Bev John neu'r Athro Gareth Roderique-Davies. Gallwch hefyd ddilyn y Grŵp Ymchwil Caethiwed ar Twitter.

Professor Bev John Professor Gareth Roderique Davies