Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Prosiectau Ymchwil Caethiwed

Dr Rebecca Ward; Yr Athro Gareth Roderique-DaviesYr Athro Bev John;  Dr Simon Newstead; Yr Athro Julia Lewis; Yr Athro Raman Sakhuja

Cydweithredydd Allanol: Pobl

Caiff y gwaith hwn ei gymeradwyo'n swyddogol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion


Mae Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol (ARBD) yn gyflwr nas cydnabyddir yn ddigonol sy'n cael ei achosi gan gamddefnyddio alcohol cronig a diffygion maethol cysylltiedig. Mae'n bryder sylweddol i iechyd y cyhoedd mewn lleoliadau cymunedol a chlinigol, ac eto mae diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth o ARBD ymhlith gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol ar draws ystod o leoliadau.  Tynnwyd sylw at yr angen i gynyddu ymwybyddiaeth o ARBD yn fframwaith triniaeth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ARBD, lle mae haen gyntaf yr argymhellion ar gyfer hyfforddiant ARBD ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio gydag unigolion sydd ag ARBD neu sydd mewn perygl o hynny.


Nod y prosiect hwn yw gwella ymwybyddiaeth o'r cyflwr mewn amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn gwella canlyniadau i'r rhai sydd ag ARBD. Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal ar y cyd â The Pobl Group, sefydliad mawr yn y trydydd sector sy'n arbenigo mewn iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae pecyn hyfforddiant aml-lefel, wedi'i ategu gan ein hymchwil a chydag ymgynghoriad arbenigol, yn cael ei ddarparu i staff rheng flaen iechyd a gofal cymdeithasol.


www.arbdwales.co.uk

Marie O’Hanrahan (Myfyriwr PhD) ; Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Yr Athro Bev John; Yr Athro David Shearer

Cydweithredydd Allanol: Pobl


Nod y prosiect hwn yw datblygu dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o nodi rhagfynegyddion ail bwl i ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr triniaeth eu defnyddio. Bydd canfyddiadau'r ymchwil hon yn rhoi cipolwg ar yr achosion o ail bwl o ddefnydd  sylweddau ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth adfer ac yn llywio eu protocolau presennol ar gyfer nodi risg ail bwl.

Nyle Davies (Myfyriwr PhD); Yr Athro Bev JohnYr Athro Gareth Roderique-Davies; Dr James Greville; Yr Athro Sam Thomas, Deakin University; Katie Fry, Cyngor ar Bopeth.


Yn aml, mae gamblwyr problemus risg isel yn cael eu gadael heb eu hadnabod am nifer o resymau.  Nod yr ymchwil hon yw meithrin dealltwriaeth gadarn o dirwedd sgrinio ac ymyrryd gamblo. Bydd hyn yn llywio'r gwaith o ddatblygu pecyn cymorth sgrinio ac ymyrryd sydd wedi'i anelu at gamblwyr risg isel.

Yr Athro Bev JohnYr Athro Gareth Roderique-Davies; Nyle Davies

Yr Athro Katy Holloway; Dr Tom May; Dr Marian Buhociu

Alcohol Concern; Cyngor ar Bopeth; Aelodau Senedd Cymru; Yr Athro Sam Thomas, Deakin Prifysgol


Roedd y prosiect hwn yn arwydd o symudiad tuag at ddiffinio niwed gamblo fel pryder i iechyd y cyhoedd ac roedd ar flaen y gad o ran symud tuag at newid gan lunwyr polisi mewn perthynas â niwed cymdeithasol ac iechyd a achosir gan gamblo problemus. Ym mis Tachwedd 2017, lansiwyd ein canfyddiadau yn Senedd Cymru ym Mae Caerdydd. Ers cyhoeddi'r adroddiad, mae'r canfyddiadau wedi cael effaith sylweddol ar wleidyddion a llunwyr polisi.

Jamie Torrance (Myfyriwr PhD); Yr Athro Bev John; Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Dr Klara Sabolova, Yr Athro Sam Thomas, Deakin Prifysgol


Nod y prosiect hwn yw asesu'r risg "pwrpasol" y gallai unigolion ddod ar ei thraws wrth ymgysylltu â'r amgylchedd gamblo presennol. Mae hyn yn cynnwys mapio'r nodweddion cynnyrch niferus sy'n dod i'r amlwg a strategaethau hysbysebu sydd â'r potensial i fod yn arbennig o niweidiol mewn cyd-destunau penodol. Nod y prosiect hefyd yw datblygu strategaeth neu ymyriad yn y pen draw sy'n helpu i liniaru niwed o'r fath yn unol â dull iechyd y cyhoedd.

Harriet Hughes (Myfyriwr PhD); Yr Athro Gareth Roderique-DaviesYr Athro Bev John; Dr Richard May; Yr Athro Raman Sakhuja; Yr Athro Julia Lewis.


Mae'r ymchwil hwn mewn partneriaeth â Grŵp Pobl a'i nod yw datblygu mesur sgrinio byr i annog consensws ynglŷn ag adnabod a diagnosis. Yn ail, datblygu pecyn o ymyriadau seicolegol byr ar gyfer ARBD, a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i adfer ac ailintegreiddio i fyw'n annibynnol.

Yr Athro Gareth Roderique-DaviesYr Athro Bev John; Bridie Stone


Mae hwn yn brosiect cydweithredol gyda'r Athro Sam Thomas a Dr Hannah Pitt ym Mhrifysgol Deakin, Melbourne. Mae'n ymchwilio i brofiadau niwed gamblo a brofir gan fenywod, yn benodol mewn perthynas â lles, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Laura Drummond (Myfyriwr PhD); Yr Athro Gareth Roderique-DaviesYr Athro Bev John;  Yr Athro Neil Frude


Mae'r ymchwil hon yn defnyddio modelau seicoleg iechyd a newid ymddygiad ac mae'n defnyddio Fframwaith MRCF ar gyfer datblygu ymyriadau cymhleth i ddatblygu ap sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Yr Athro Bev John; Nyle Davies; Bridie Stone; Alcohol Concern 


Fe'n comisiynwyd gan Alcohol Concern (Alcohol Change UK erbyn hyn) i gynnal ymchwil gan ddefnyddio technoleg olrhain llygaid a chyfweliadau i ymchwilio i’r hyn y mae siopwyr alcohol yn edrych arno mewn gwirionedd ar labelu, pecynnu a chyflwyniad ar silff ar gyfer cynhyrchion alcoholig.

Yn aml, nid yw siopwyr yn edrych ar feysydd cynnyrch lle mae gwybodaeth iechyd yn cael ei chyflwyno amlaf. Hyd yn oed pan fyddant yn gwneud hynny, dim ond yn fyr iawn y gwneir hynny fel arfer.  Mae'n bosibl nad yw siopwyr yn edrych ar wybodaeth gyfredol am iechyd ar gynnyrch gan eu bod eisoes yn gyfarwydd iawn â'r wybodaeth y mae'r negeseuon hyn yn ei chynnwys, ond byddai angen ymchwil pellach i werthuso a fyddai 'newydd' ar negeseuon cynnyrch yn cael sylw. Mae'r ymchwil hon yn awgrymu y gallai fod rhywfaint o werth mewn dylunio arwyddion mwy amlwg sy'n gysylltiedig ag iechyd ar silff.

Linc i'r adroddiad

Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Yr Athro David Shearer; Dr Rob Heirene, Prifysgol Sydney


Arweiniodd y prosiect hwn at gyfres o gyhoeddiadau sy'n archwilio'r syniad o "gaethiwed" i chwaraeon eithafol. Defnyddir y term 'adrenalin junky' yn aml i ddisgrifio cyfranogwyr chwaraeon eithafol. Mae hyn yn awgrymu bod y rhai sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon eithafol yn gaeth mewn modd tebyg i gamddefnyddwyr sylweddau.  Drwy ymchwilio i chwant am chwaraeon eithafol a sefydlu'r synergeddau seicolegol â chwantau am gyffuriau, gellir defnyddio chwaraeon eithafol fel sail ar gyfer strategaethau adsefydlu camddefnyddio sylweddau.

Yr Athro Bev John; Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Dr Simon Newstead

Yr Athro Ray Hodgson (Cyn Gyfarwyddwr ARUK); Dr Rob Heirene, Prifysgol Sydney


Datblygwyd y Prawf Sgrinio Alcohol Cyflym (FAST) o'r holiadur AUDIT, sydd wedi'i ystyried ers tro byd fel y safon sgrinio aur ar gyfer defnydd problemus o alcohol.

Yr Athro Gareth Roderique-Davies; Yr Athro Bev John; Jamie Torrance; Trisha Bhairon;  Alecia Cousins


Ymchwiliodd yr astudiaeth beilot i weld a yw amlygiad i ymgyrchoedd hyrwyddo hapchwarae yn ystod pêl-droed ar y teledu, yn annog hapchwarae ymhlith myfyrwyr, ac a yw difrifoldeb y hapchwarae a nodwyd yn amrywio rhwng y rhai sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â chwaraeon a phynciau nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon.

Adroddodd myfyrwyr chwaraeon sgoriau risg sylweddol uwch o broblemau gamblo na myfyrwyr nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon. Yn yr un modd, adroddodd myfyrwyr chwaraeon a oedd yn agored i hyrwyddiad gamblo gwreiddio gryn dipyn yn fwy o anogaeth i gamblo o gymharu â phob cyflwr arall. Gwelwyd yr effaith hon hefyd ymhlith myfyrwyr chwaraeon a ddaeth i gysylltiad â gêm amatur heb unrhyw ddeunydd yn ymwneud â gamblo.

Mae'r canfyddiadau hyn yn darparu tystiolaeth ar gyfer effaith ysfa ysgogi gamblo wedi'i seilio ar chwaraeon, ymhlith cynulleidfaoedd sy'n agored i niwed. Dylai ymyriadau iechyd y cyhoedd a strategaethau lleihau niwed geisio gwrthweithio’r mathau hollbresennol hyn o hysbysebu gamblo.

Lawrlwytho'r papur

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n meysydd hymchwil, anfonwch e-bost at yr Athro Bev John neu'r Athro Gareth Roderique-Davies.


Rhai o'n partneriaid

Pobl Group - Addictions Research


Senedd Logo


Alcohol-Change-UK-logo.png

Citizens_Advice_Logo - Addictions Research

the-university-of-sydney logo

Deakin University logo