Betio chwaraeon: gall betio yn ystod chwaraeon arwain at gamblo niweidiol – ymchwil newydd

Betting - Addictions Research Group


Gyda gamblo a thechnoleg wedi tyfu’n nes at ei gilydd yn gyflym dros y blynyddoedd diwethaf, mae betio chwaraeon wedi dod yn fwy hygyrch, yn haws ei deilwra at unigolion ac yn fwy cymhleth. Mae’r dyddiau pan mai dim ond betio ar bwy fyddai’n ennill neu golli gêm y gallai pobl wneud, a hynny cyn i’r gêm ddechrau, wedi diflannu.

Mae'r cynnydd mewn betio yn ystod chwaraeon bellach yn rhoi cyfleoedd betio di-rif i'r cyhoedd yn seiliedig ar "ficro-ddigwyddiadau" yn ystod chwaraeon. Gallai cyfleoedd o'r fath neu "ficro-fetio" gynnwys betio ar bwy fydd yn cael y cerdyn melyn nesaf mewn gêm bêl-droed, neu bwy fydd yn ennill y set gyntaf mewn gêm dennis.

Mae gan y gwefannau a'r apiau betio yn ystod chwaraeon amrywiaeth eang o nodweddion sy'n  cael eu marchnata fel rhai manteisiol, addysgiadol a chyfleus. Mae'r rhain yn cynnwys byrddau ystadegau sy'n arddangos gwybodaeth am gemau a chwaraewyr mewn amser real, ffrwd fyw o'r digwyddiad chwaraeon, a'r gallu i roi arian yn gyflym yn eich cyfrif betio.

Er eu bod yn cael eu marchnata fel pethau cadarnhaol, mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod y nodweddion betio hyn yn ystod chwaraeon yn debyg i rai terfynellau betio sefydlog caethiwus iawn – peiriannau slotiau neu gamblo electronig, y cyfeirir atynt yn aml fel "pokies".

Mae nodweddion mwyaf niweidiol terfynellau betio ods sefydlog yn cynnwys amlder canlyniadau cyflym (y cyfnod byr rhwng betiau) a'r gallu i luosi betiau. Yn yr un modd, mae betio yn ystod chwaraeon yn cynnig amlder canlyniadau cyflym drwy'r nifer ddiderfyn bron o ficro-betiau y gellir eu gosod, ac mae modd lluosi betiau drwy "gronni".

Felly, o'u cyplysu â'r straen a'r buddsoddiad emosiynol y gwyddom fod betwyr chwaraeon yn eu profi, gallai'r nodweddion hyn arwain at gamblo niweidiol.

Nod ein hymchwil ddiweddaraf oedd asesu effeithiau betio yn ystod chwaraeon ar lefelau rhwystredigaeth, byrbwylldra, ffrwydradau emosiynol ac ymddygiad ymosodol wrth gamblo. Mae'r ymddygiadau hyn yn cael eu cwmpasu gan y term "tiltio" yn y byd gamblo.

Yr hyn wnaethon ni

Cymerodd 225 o fetwyr chwaraeon o'r DU ran yn ein hastudiaeth. Fe'u haseswyd drwy  holiadur ar-lein oedd yn mesur episodau tiltio, ymwybyddiaeth o diltio, niwed gamblo a pha opsiynau betio yn ystod chwaraeon roedden nhw’n eu ffafrio.

Gwelsom fod lleiafrif bach o fetwyr yn ymwybodol o'u tiltio a'r niwed sy'n gysylltiedig â hynny. Ond gwelwyd hefyd fod grŵp llawer mwy o fetwyr nad ydyn nhw’n ymwybodol o faint maen nhw’n “tiltio” wrth gamblo. Yn gyffredinol, roedd mwy o’r ymddygiadau a ystyrir yn nodweddiadol o diltio yn gysylltiedig â chyfraddau uwch o niwed gamblo.

Y rhai oedd yn dangos y lefelau uchaf o rwystredigaeth ac emosiwn wrth gamblo (tiltio) oedd y rhai oedd yn defnyddio’r cyfleuster talu arian yn gyflym i’w cyfrif betio mwyaf ac yn teimlo mai hon oedd nodwedd bwysicaf eu sesiynau gamblo.

Mae ymchwil flaenorol wedi dangos y gall y gallu i dalu arian ar unwaith fod yn gatalydd ar gyfer ymddygiadau gamblo niweidiol. Yn ddamcaniaethol, pan fydd betwyr chwaraeon yn mynd yn rhwystredig ac yn emosiynol mewn ymateb i golli arian, mae'r nodwedd hon yn caniatáu iddyn nhw ailgyflenwi’r arian maen nhw wedi ei golli ar unwaith i roi betiau mwy di-ofal a byrbwyll.

Nodweddion eraill a ddefnyddiwyd yn aml gan gyfranogwyr a gofnododd y rhwystredigaeth fwyaf a'r ffrwydradau emosiynol mwyaf oedd y rhai oedd yn rhannu gwybodaeth. Mae'r rhain yn cynnwys byrddau ystadegau, ffrydiau byw, a diweddariadau byw eraill sy'n cael eu cynnal ar wefannau ac apiau betio mewn chwarae.

Mae ymchwil flaenorol  wedi awgrymu y gallai’r nodweddion hyn wneud i fetwyr deimlo eu bod mewn mwy o reolaeth nag ydyn nhw mewn gwirionedd, a chredu bod y nodweddion hyn yn fwy manteisiol iddyn nhw nag y maen nhw.

Yn gyffredinol mewn bywyd, bydd y rhan fwyaf o dasgau a gweithgareddau'n cael eu cyflawni mewn modd mwy niweidiol pan fydd rhywun dan straen neu bwysau. Er enghraifft, gall dicter wrth yrru, neu ‘road rage’, arwain at yrru gwael. Gall siopa pan fo hwyliau’n isel arwain at gyfraddau uwch o brynu byrbwyll.

Yn yr un modd, mae ein hymchwil yn dangos bod gamblo tra'n rhwystredig yn gysylltiedig â gamblo niweidiol – ac mae'n ymddangos bod betio yn ystod chwaraeon yn gwaethygu'r broblem.

Beth gallwn ni ei wneud?

Byddai betwyr chwaraeon yn debygol o elwa o allu adnabod eu hymddygiad tiltio eu hunain i wybod pryd i roi’r gorau iddi. Ond mae natur gylchol cynnyrch betio yn ystod chwaraeon yn gwneud hyn yn arbennig o anodd. Yn aml, ystyrir bod sloganau’r diwydiant fel "camwch i ffwrdd" neu "stopiwch pan fydd yr hwyl yn stopio" yn gamarweiniol ac yn symbolaidd.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar ymyriadau sy'n rhoi'r cyfrifoldeb ar y defnyddiwr, dylid rhoi mwy o sylw academaidd a rheoleiddiol i ddylunio cynnyrch betio mwy cyfrifol.  Mae'r mater hwn yn aml yn drech na rheolaeth bersonol y betiwr. Mewn geiriau eraill, os yw cynnyrch wedi'i gynllunio mewn ffordd sy'n ei gwneud yn hanfodol niweidiol, mae'n amhosibl i bob pwrpas i ddefnyddwyr ddatgysylltu ag e’n "gyfrifol".

I leihau niwed gamblo yn ystod chwaraeon, mae angen diwygiadau i reoliadau dylunio cynnyrch, o safbwynt iechyd y cyhoedd. Nid yw nodweddion y cynnyrch sy'n gysylltiedig â betio yn ystod chwaraeon yn rhai na ellid eu newid, a gall y diwydiant eu haddasu'n hawdd. Gallai hyn olygu cyfyngu ar ba mor gyflym y gall betwyr ailgyflenwi eu cyfrifau betio ar ôl colli arian, neu gyfyngu ar faint o arian y gallan nhw ei roi yn eu cyfrif yn dilyn colledion.

Gyda Deddf Gamblo 2005 yn cael ei hadolygu cyn bo hir, mae'n hanfodol bod rheoliadau tynnach yn cael eu rhoi ar gynnyrch sy'n gysylltiedig â betio chwaraeon. Os na chânt eu newid, bydd y nodweddion hyn yn parhau i droi betio chwaraeon yn gamblo mwy niweidiol.

 

#featured #promoted