Enillydd - gwobr am Effaith ar Bolisi ac Ymarfer Cyhoeddus

Pobl Group, Gareth Roderque Davies, Bev John, Olli Royal College of Psychiatry, Hariet Hughes PhD USW

Cynhaliodd Prifysgol De Cymru (PDC) ei Gwobrau Effaith ac Arloesi blynyddol neithiwr, i ddathlu ymchwil sy'n cael effaith ar y gymuned a chymdeithas ehangach yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 


Yn ystod y pedwerydd gwobrau blynyddol, croesawodd y Dirprwy Is-Ganghellor, Arloesedd ac Ymgysylltu, yr Athro Paul Harrison, dros 120 o westeion, gan gynnwys enwebeion y rhestr fer a'u partneriaid cydweithredol.


Eleni, derbyniwyd 26 o geisiadau gan sbectrwm eang o ddisgyblaethau a gan ymchwilwyr ar wahanol gamau o'u gyrfaoedd.  Mae'r prosiectau ar y rhestr fer yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu cymdeithas heddiw, o hyrwyddo cydlyniant cymunedol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ac o hyrwyddo cydraddoldeb i wella mynediad at ofal iechyd i bawb. Dywedodd yr Athro Paul Harrison: “Ein nod yw gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau a’n byd er gwell. Mae amrywiaeth y prosiectau hyn yn dyst i'r gofod sydd gan Brifysgol De Cymru fel prifysgol â ffocws proffesiynol, busnes a chymunedol.


EFFAITH AR BOLISI AC YMARFER CYHOEDDUS


Enillwyr ar y cyd – Yr Athro Sandra Esteves: Diwydiannu treuliad anaerobig  i ailgylchu gwastraff; a Athro Gareth Roderique-Davies a’r Athro Bev John: Llywio ymwybyddiaeth, diagnosis a thriniaeth niwed i’r ymennydd yn gysylltiedig ag alcohol


Mae Niwed i'r Ymennydd yn Gysylltiedig ag Alcohol yn gyflwr sydd wedi'i dan-ddiagnosio ond y gellir ei drin sy'n gysylltiedig â diffygion gwybyddol a chorfforol gwanychol. Mae gwaith gan y Grŵp Ymchwil i Ddibyniaeth wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r cyflwr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac wedi llywio polisi ac ymarfer proffesiynol llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol.