Odette Hornby yn dychwelyd i PDC ar gyfer PhD

Odette Hornby PhD student Addictions / Psychology CY

Rydym yn dathlu graddio arall yr wythnos hon yn #TeuluPDC. Llongyfarchiadau i Odette Hornby, a fydd o'r diwedd yn croesi  llwyfan PDC yn ei chap a'i gown, er iddi ennill ei gradd Seicoleg dosbarth cyntaf yn 2020. Ers hynny, mae wedi mynd yn ei blaen i gwblhau Gradd Meistr ym Mhrifysgol Sheffield Hallam ac wedi dychwelyd i PDC i astudio PhD mewn seicoleg chwaraeon.


"Fe wnes i wir fwynhau fy nghwrs israddedig yn PDC a dyna pam rwy'n ôl yma. Ces i gefnogaeth wych gan fy narlithydd, yr Athro David Shearer, sydd bellach yn oruchwylydd PhD arna i. Es i i lwyth o Ddiwrnodau Agored, ond yr ymdeimlad o gymuned yn PDC a wnaeth argraff fawr arna i. Roeddwn i'n hoffi'r ffaith nad oedd yn gampws enfawr a bod pawb yn gyfeillgar. Pan ddes i’n ôl ar gyfer diwrnod ymgeisio, roedd y darlithwyr yn cofio fy enw. Roedd yn teimlo bod ots ganddyn nhw, ac fe wnaeth argraff fawr iawn arna i. 


Yn ystod fy astudiaethau israddedig, gwirfoddolais ar gyfer Elevate, elusen hyfforddi. Es i i ysgolion yn y Barri a gweithio gyda disgyblion 'risg uchel', gan edrych ar ddeall eu hymddygiad a gwella eu presenoldeb. Roedd hyn wir yn werth chweil.


A nawr rwy'n ôl i astudio fy PhD. Fel rhan o hyn, rwy'n addysgu myfyrwyr Seicoleg blwyddyn gyntaf. Mae'n rhyfedd iawn bod ar ochr arall yr ystafell ddosbarth, gan nad oes llawer o amser wedi mynd heibio ers pan oeddwn i yn eu sefyllfa nhw, ond rwy'n mwynhau.  Mae'n hyfryd gweld pobl wyneb yn wyneb eto.


Mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar y paralelau rhwng chwaraeon eithafol a dibyniaeth.


Ces i fy nenu at seicoleg chwaraeon oherwydd mae’r agwedd feddyliol ar chwaraeon yn ddiddorol iawn. Darllenais am y pwnc a datblygais ddiddordeb mewn helpu athletwyr yn eu perfformiad.


Roeddwn i'n arfer cystadlu mewn cleddyfaeth ar lefel uchel a doedd neb yn trafod iechyd meddwl bryd hynny mewn gwirionedd. Roeddwn i'n rhan o Dîm Prydain Fawr yng Nghwpan y Byd a’r Cwpan  Ewropeaidd, roeddwn i'n ifanc ac roedd pwysau perfformio yn un o'r rhesymau pam roeddwn i am helpu athletwyr eraill i reoli hyn.


Rwyf wrth fy modd yn dringo a heicio hefyd. Pan oeddwn i’n 18 oed, cymerais flwyddyn i ffwrdd a gwirfoddoli yn Affrica ac yna mewn cartref i blant amddifad yn Nepal.  Buom yn helpu i adeiladu meysydd chwarae a dysgu Saesneg i'r plant. Tra oeddwn i yno, gwnaethon ni drecio i’r Gwersyll ar odre Mynydd Everest. Roedd hynny'n brofiad anhygoel.

​​​​​​​

Ar hyn o bryd, rydw i a fy nghyd-fyfyrwyr PhD seicoleg chwaraeon yn  gweithio gyda Thîm Cymru wrth baratoi at Gemau’r Gymanwlad. Rwy'n gweithio gyda’r Tîm Pêl-rwyd ar reoli pryderon perfformio, yn dod â nhw at ei gilydd fel tîm, yn ogystal â deall eu rolau unigol o fewn y tîm.

Er bod llawer wedi digwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rwy'n dal i edrych ymlaen at ddathlu cymal cyntaf fy nhaith gyda PDC."