Care and spiritual care GettyImages-1174583018.jpg

Ymchwil Ysbrydolrwydd

Amdanom ni

Mae ysbrydolrwydd ym maes gofal iechyd wedi bod yn thema ymchwil gref yn PDC dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae'r tîm ymchwil a'i bartneriaid yn rhychwantu amrywiaeth o ddisgyblaethau (nyrsio, bydwreigiaeth, caplaniaeth, seicotherapi) sy'n adlewyrchu'r llu o broffesiynau sy'n ymwneud â darparu gofal cyfannol gwirioneddol i unigolion sy'n wynebu heriau niferus bywyd fel salwch, colled neu newid.


Gweledigaeth

 • Bydd ysbrydolrwydd yn rhan annatod o ofal pobl a adlewyrchir yn: yr asesiad derbyn; cynllunio a darparu gofal; 'Cod' safonau ac ymarfer proffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
 • Bydd ysbrydolrwydd yn elfen graidd o'r holl raglenni nyrsio israddedig, bydwreigiaeth, meddygol ac addysg gysylltiedig ag iechyd
 • Bydd caplaniaid gofal iechyd yn bartneriaid cyfartal o fewn timau gofal iechyd amlddisgyblaethol


Nodau

 • Codi ymwybyddiaeth gyda'r proffesiynau gofalu, llunwyr polisi, darparwyr iechyd a chyrff proffesiynol am bwysigrwydd ysbrydolrwydd pobl i'w hiechyd, eu lles a'u hansawdd bywyd
 • Cynnal ymchwil o ansawdd uchel sy'n hyrwyddo ac yn gwella gofal cyfannol i gleifion/cleientiaid fel bod pobl yn cael eu cefnogi i gyflawni a mwynhau'r iechyd, y lles a'r ansawdd bywyd gorau posibl
 • Er mwyn sicrhau bod y nyrsys addysg/bydwragedd a staff gofal iechyd eraill yn cael eu derbyn i'w paratoi i ddarparu gofal ysbrydol yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil sy'n arwain y byd
 • Meithrin cyfle i drafod, dadlau a rhannu syniadau sy'n ymwneud ag astudio ysbrydolrwydd ac arfer gorau rhyngddisgyblaethol.


Cyhoeddiadau allweddol

Ymchwil Addysg Ysbrydol

Tîm Prosiect: Yr Athro Linda Ross (PDC), Yr Athro Wilfred Mcsherry (Staffordshire University, Athro Gwadd PDC), Rene van Leeuwen (Viaa Prifysgol yr Iseldiroedd), Josephine Attard (Prifysgol Malta), Tove Giske (VID Prifysgol Bergen Norwy), Tormod Kleiven (Prifysgol VID Oslo Norwy). Cyfranogwyr. Nod Prosiect EPICC (Rhagfyr 2016-Awst 2019) oedd sefydlu arfer gorau mewn addysg gofal ysbrydol ledled Ewrop.Cyd-gynhyrchodd 31 o addysgwyr nyrsio/bydwreigiaeth o 21 o wledydd Ewropeaidd a thros 60 o randdeiliaid chwe allbwn newydd pwysig:

1) Diffiniadau y cytunwyd arnynt o ‘ysbrydolrwydd’ a ‘gofal ysbrydol’ ar gyfer addysg nyrsio/bydwreigiaeth yn Ewrop.
2) Pedwar cymhwysedd gofal ysbrydol craidd (‘Safon Addysg Gofal Ysbrydol’), o’r 54 a nodwyd gan Attard et al 2019, ar gyfer asesu myfyrwyr nyrsio/bydwragedd
3) Matrics Safon Aur ar gyfer Addysg Gofal Ysbrydol yn amlinellu'r ffactorau sy'n helpu/llesteirio datblygiad cymhwysedd gofal ysbrydol o'r astudiaethau peilot a hydredol uchod.
4) Pecyn cymorth gyda gweithgareddau i gefnogi addysgu a dysgu myfyrwyr.
5) Rhwydwaith a 6) Gwefan ar gyfer rhannu arfer gorau.


Effaith yng Nghymru

Mae'r Safon EPICC wedi'i mabwysiadu ar draws yr holl raglenni nyrsio cyn cofrestru o fis Medi 2020.

Bydd myfyrwyr nyrsio yn cael eu hasesu drwy
Ddogfen Asesu Ymarfer Cymru Gyfan Unwaith i Gymru 2020 a Chofnod Cyrhaeddiad Parhaus ar gyfer Rhaglenni Nyrsio Cyn-cofrestru.

Mae allbynnau EPICC yn helpu i baratoi aseswyr myfyrwyr.

Mae Safon EPICC yn un o ofynion gorfodol y cwricwla bydwreigiaeth newydd ac o gontractau cyn-gofrestru 2022 a gomisiynwyd gan Gwella Addysg Iechyd Cymru ar gyfer parafeddygon, deieteg, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, therapi lleferydd ac iaith, podiatreg, radiograffeg ddiagnostig a radiotherapi therapiwtig ac oncoleg, ymarferwyr adrannau llawdriniaethau, meddygon cyswllt a phob rhaglen gwyddor gofal iechyd PTP.

Mae offeryn o Becyn Cymorth EPICC (2Q-SAM, Ross & Mcsherry 2018) yn helpu Tîm Rhoi Organau De Cymru i ddarparu gofal mwy tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac i reoli sgyrsiau hynod heriol Ynglŷn â diwedd oes, gan gynnwys rhoi organau a phandemig COVID-19.

Mae allbynnau EPICC yn helpu i baratoi'n well fyfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth ac iechyd cysylltiedig cyn ac ar ôl cofrestru ar gyfer gofal ysbrydol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn prifysgolion yn Awstria, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Norwy, Malta, Portiwgal, Kenya. Mae addysgwyr nyrsio/bydwreigiaeth o chwe chyfandir yn defnyddio'r allbynnau mewn amrywiaeth o ffyrdd.


Rydym yn cysylltu â'r Coleg Nyrsio Brenhinol, rhanddeiliad EPICC, ynglŷn â diweddaru adnoddau gofal ysbrydol Coleg Brenhinol y Nyrsys 2011 yng ngoleuni tystiolaeth EPICC.


Yr effaith ar bolisi

Mae'r allbynnau EPICC wedi'u cynnwys yn y polisïau canlynol:


Mae Dogfen Polisi Gofal Ysbrydol Ysbytai Prifysgol Gogledd Canolbarth Lloegr 2019 yn mabwysiadu Safon EPICC.

Mae Bwrdd Caplaniaid Gofal Iechyd y DU (2020) Spiritual Care Competences for Healthcare Chaplains t33 yn mabwysiadu Safon EPICC ar gyfer rhoddwyr gofal ysbrydol nad ydynt yn arbenigwyr, yn benodol nyrsys.

Mae The European Association of Palliative Care White Paper for the education of multidisciplinary palliative care practitioners across Europe yn hyrwyddo 2Q-SAM (Ross & Mcsherry 2018) o Becyn Cymorth EPICC fel 'arf gwirioneddol effeithiol sy'n galluogi pobl i ddarparu gofal ysbrydol'.

Allbynnau


Ross L, Holt J, Moene Kuven B, Ørskov B, Paal P. Educational context, evidence and exploration of professional fields of nursing and midwifery. In McSherry W, Boughey A, Attard J (Eds) Enhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care. Springer, Switzerland. Coming out 2021.

 van Leeuwen R, Attard J, Ross L, Boughey A, Giske T, Kleiven T, McSherry W (2020) The development of a European consensus based Standard in spiritual care competencies for undergraduate nurses and midwives. Journal of Advanced Nursing.

McSherry W (2020) with Ross L as significant contributor. (2020) Enhancing and advancing spiritual care in nursing and midwifery practice. Florence Nightingale series of RCN Fellow articles. Nursing Standard. 

McSherry W, Ross L, Attard J, van Leeuwen R, Giske T, Kleiven T, Boughey A and the EPICC Network. (2020) Preparing undergraduate nurses and midwives for spiritual care: some developments in education over the last decade. Journal for the Study of Spirituality. 

Mcsherry W, Ross L, Attard J, van Leeuwen R, Giske T, Kleiven T, Boughey A and the EPICC Network. (2020) Preparing undergraduate nurses and midwives for spiritual care: Some developments in European education over the last decade 2020

Ross L, Holt J, Moene Kuven B, Ørskov B, Paal P. Educational context, evidence and exploration of professional fields of nursing and midwifery. In McSherry W, Boughey A, Attard J (Eds) Enhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care. Springer, Switzerland. Coming out 2021

van Leeuwen R, Attard J, Ross L, Boughey A, Giske T, Kleiven T, McSherry W (2020) The development of a European consensus based Standard in spiritual care competencies for undergraduate nurses and midwives. Journal of Advanced Nursing. 

Mcsherry W and Ross L (2020) Enhancing and advancing spiritual care in nursing and midwifery practice. Florence Nightingale series of RCN Fellow articles. Nursing Standard. 

McSherry W, Ross L, Attard J, van Leeuwen R, Giske T, Kleiven T, Boughey A and the EPICC Network. (2020) Preparing undergraduate nurses and midwives for spiritual care: some developments in education over the last decade. Journal for the Study of Spirituality.  

Jennifer Trueland (2018) Patients’ spiritual needs: the conversations that can help. Nursing Standard. 33, 9, 74-77.  

Interview by Jennifer Sprinks for Nursing Standard on the omission of spirituality from the NMC Code. Sprinks J (2015) What about nursing’s ‘fourth dimension’? Nursing Standard, 29(44), pp 22-23

Ross L, Mcsherry W. (2018). The power of two simple questions. Nursing Standard. 33, 9, 78-80

Ross L, Mcsherry W. (2018). Two questions that ensure person-centred spiritual care. Nursing Standard.

Tîm Prosiect: Josephine Attard (myfyriwr PhD 2011-2015, Darlithydd Bydwreigiaeth Prifysgol Malta), Yr Athro Linda Ross (DOS), Maggie Kirk (Goruchwyliwr), Keith Weeks (Cynghorydd).
Ariennir gan Brifysgolion De Cymru a Malta.


Datblygodd yr astudiaeth y Fframwaith Cymwyseddau Gofal Ysbrydol cyntaf (54 eitem) ar gyfer myfyrwyr nyrsio/bydwragedd wedi'u llywio gan dystiolaeth ryngwladol (adolygiad manwl o lenyddiaeth), rhanddeiliaid ac arbenigwyr gofal ysbrydol (Delphi wedi'i addasu). Roedd yn paratoi'r ffordd ar gyfer y prosiect EPICC ledled Ewrop a ddilynodd.


Effaith

Sbardunodd y Prosiect EPICC gan ddarparu tystiolaeth i'w seilio arno.

Allbynnau

Attard J (2015) Design and validation of a framework of competencies in spiritual care for nurses and midwives: a modified delphi study. Unpublished PhD thesis, USW

Attard, J., Ross, L. Weeks, K. (2019) Developing a spiritual care competency framework for pre-registration nurses and midwives. Nurse Education in Practice.

Attard, J., Ross, L. Weeks, K. (2019) Design and development of a spiritual care competency framework for pre-registration nurses and midwives: a modified Delphi study. Nurse Education in Practice

Tîm Prosiect:  Ym Mhrifysgol VID Bergen Norwy: Tove Giske, Yr Athro Wilfred Mcsherry, Charlotte Delmar, Linda Rykkje, Britt Haugland.
Yr Athro Linda Ross (PDC). Pamela Cone, Prifysgol Azusa Pacific, CA. Rene van Leeuwen, Prifysgol Viaa, yr Iseldiroedd
Ariennir gan gronfa Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Arbenigol VID.


Amcan y prosiect yw datblygu dulliau newydd ac arloesol o addysgu clinigol a dysgu ysbrydolrwydd o fewn y rhaglen nyrsio israddedig, yn ogystal â datblygu ymarfer i feithrin amgylcheddau sy'n hyrwyddo gofal ysbrydol a chyfannol i gleifion.

Dulliau

Pum pecyn gwaith gan gynnwys:


 • Adolygiad cwmpasu llenyddiaeth sy'n ymwneud â dysgu gofal ysbrydol myfyrwyr nyrsio mewn astudiaethau clinigol
 • Dwy ysgoloriaeth PhD i ddatblygu rhaglenni addysgu arloesol ar gyfer nyrsys mewn cartrefi nyrsio ac mewn lleoliadau gofal iechyd meddwl
 • Datblygu holiadur cymhwysedd gofal ysbrydol hunanasesu yn seiliedig ar y Fframwaith EPICC, i helpu myfyrwyr ac aseswyr i asesu eu cymhwysedd
 • Adeiladu ar yr uchod i ddatblygu rhaglen nyrsio addysg gofal ysbrydol yn Haiti
Dan arweiniad:  Yr Athro Linda Ross (PDC), Yr Athro Wilfred Mcsherry (Prifysgol Swydd Stafford, Athro Gwadd PDC), Rene van Leeuwen (Prifysgol Viaa, Yr Iseldiroedd), Donia Baldacchino (Prifysgol Malta), Tove Giske (Prifysgol VID Norwy).
Gyda chefnogaeth: Dr Paul Jarvis (PDC) ac Annemiek Schep-Akerman (Prifysgol Viaa Yr Iseldiroedd), Tibertius Koslander (Prifysgol Halmstad Sweden), Jenny Hall (Prifysgol Gorllewin Lloegr y DU), Vibeke Østergaard Steenfeldt (Coleg Prifysgol Absalon Denmarc)
Aru Narayanasamy (Prifysgol Nottingham), Beth Seymour (Prifysgol Glasgow Caledonian).

Staff prifysgol o'r prifysgolion canlynol a gasglodd ddata hefyd: Coleg Prifysgol Zeland yn Nenmarc, 5 prifysgol yn yr Iseldiroedd (Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Viaa Christian yn Zwolle, Prifysgol Gristnogol y Gwyddorau Cymhwysol yn Ede, Saxion
Prifysgol y Gwyddorau Cymhwysol yn Deventer ac Enschede, Prifysgol y Gwyddorau Cymhwysol yn Amsterdam) ac yn yr 8 prifysgol yn Norwy (Haraldsplass diakonale høgskole, Betanien diakonale høgskole, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen Stord
Haugesund, Diakonova, Diakonhjemmets høgskole).
Ariennir gan: Y Coleg Nyrsio Brenhinol


Astudiaeth arfaethedig hydredol amlwladol gyntaf (2011-2015) yn dechrau gyda 2193 o fyfyrwyr o 21 o brifysgolion mewn 8 gwlad yn cadarnhau canfyddiadau'r astudiaeth beilot drawsadrannol. Canfyddiadau pwysig eraill oedd bod cymhwysedd gofal ysbrydol yn datblygu dros amser a briodolwyd gan fyfyrwyr i ofalu am gleifion, digwyddiadau bywyd personol ac addysgu/trafod. Mae hyd yn oed myfyrwyr â sgoriau SCC isel wedi gwella.

Effaith

Darparu tystiolaeth newydd i seilio'r Prosiect EPICC arni.


Allbynnau

Ross L, Mcsherry W, Giske T, van Leeuwen R, Schep-Akkerman A, Koslander T, Hall J, Østergaard Steenfeldt V, Jarvis P (2018) Nursing and midwifery students’ perceptions of spirituality, spiritual care, and spiritual care competency: a prospective, longitudinal, correlational European study. Nurse Education Today, 67, 64-71.

Ymchwil Gofal Clinigol

Tîm Prosiect:  Yr Athro Linda Ross, Jackie Miles, Dr Paul Jarvis,, Sara Pickett
Ariennir gan Nevill Hall Thrombosis a'r Gronfa Ymchwil Gyffredinol


Mae pobl sydd â methiant datblygedig y galon (AHF) yn profi anghenion ysbrydol sylweddol. Gall ymyriadau ysbrydol wella ansawdd bywyd a lleihau pryder ac iselder, ond mae astudiaethau'n gyfyngedig ac nid oes yr un ohonynt wedi canolbwyntio'n gyfan gwbl ar boblogaeth cleifion yr AHF.


Dyma'r hap-dreial rheoledig dichonoldeb (RhCT) cyntaf i ganfod effeithiolrwydd clinigol a chost ymyriad ysbrydol (cymorth ysbrydol) mewn cleifion AHF.


47 Claf AHF ar hap i’w rheoli (gofal safonol, n=25) neu ymyrraeth (gofal safonol ynghyd â chymorth ysbrydol, n=22). Roedd cefnogaeth ysbrydol yn cynnwys trafodaeth 1 awr a hwyluswyd gan wirfoddolwyr hyfforddedig gan ddefnyddio 'Offeryn Ymholi Ysbrydol' bob deufis dros chwe mis. Cwblhaodd y cyfranogwyr fesurau wedi'u dilysu o les ysbrydol, iselder/pryder ac ansawdd bywyd sy'n gysylltiedig ag iechyd (QoL). Casglodd holiaduron pwrpasol wybodaeth am ddemograffeg, defnydd o adnoddau'r GIG, ffactorau sy'n peri dryswch a boddhad â chymorth ysbrydol.


Canlyniadau: roedd cymorth ysbrydol yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan yr 20 claf AHF ar hap i'w dderbyn. Mae angen ymchwilio ymhellach i fanteision ansylweddol gwell ansawdd bywyd, llai o bryder ac arbedion cost mewn treial diffiniol.


Neges allweddol

Rhaid i ymchwilwyr bwyso a mesur a oes cyfiawnhad dros y gost o gynnal treial wedi'i chynllunio'n dda o'r math hwn yn yr hinsawdd economaidd bresennol lle mae cyrff ariannu yn chwilio am werth am arian.


Allbynnau

Miles J (nee Austin), Ross L, Jarvis P, Pickett S. (2020) Spiritual support in end stage heart failure: a randomised controlled feasibility study. Journal of Health and Social Care Chaplaincy. 

Ross L, Miles J (2019) Spirituality in heart failure: a review of the literature from 2014-2019 to identify spiritual care needs and spiritual interventions. Current Opinion in Supportive and Palliative Care.

Mis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2022, Efrydiaeth PhD KESS.
Tîm Prosiect: Marla Forrest (myfyriwr PhD), Yr Athro Linda Ross (DOS), Dr Anne-Marie Coll (Goruchwyliwr), Jackie Miles (Goruchwyliwr, Athro Gwadd PDC a'r Nyrs Arweiniol ar gyfer Ymchwil - Methiant y Galon ac Adsefydlu Cardiaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan), Yr Athro Wilfred Mcsherry (Cynghorydd, Athro Gwadd Prifysgol Swydd Stafford).


Yng Nghymru, mae'r Safonau Iechyd a Gofal (2015) yn rhoi gofal cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y canol; mae gofal ysbrydol yn agwedd allweddol ond mae nyrsys yn wynebu heriau wrth ei ddarparu. Er enghraifft, mae nyrsys yn dweud eu bod yn teimlo nad ydynt yn barod am ofal ysbrydol. Tueddir i ffurflenni derbyn ganolbwyntio ar grefydd/anghenion crefyddol yn hytrach nag anghenion ysbrydol ehangach, gan eithrio cyfran fawr o'r boblogaeth yn syth. Mae'r adran hon o'r ffurflen yn aml yn cael ei gadael yn wag sy'n golygu na ellir nodi anghenion ysbrydol crefyddol ac anghrefyddol pobl, ac efallai na fydd yr adnoddau sy'n eu cefnogi pan fyddant ar gael, felly, i'w cefnogi wrth wynebu ansicrwydd, salwch neu farwolaeth.

Nod yr astudiaeth hon yw nodi sut y gall nyrsys gefnogi anghenion ysbrydol cleifion yn GIG Cymru yn well. Mae adolygiad cwmpasu o'r llenyddiaeth rhwng 2010 a 2020 ar y gweill i nodi mentrau newydd i gefnogi anghenion ysbrydol cleifion yn well; bydd y canfyddiadau'n llywio cam nesaf yr astudiaeth.


Tîm Prosiect: Yr Athro Linda Ross, Jackie Miles (Athro Ymweld PDC, Nyrs Arweiniol Ymchwil - Methiant y Galon ac Adsefydlu Cardiaidd ABUHB)
Ariannwyd yr astudiaeth gan Gronfa Ymchwil Thrombosis a Chyffredinol Nevill Hall.


Ar yr adeg hon (2006-2008) roedd y rhan fwyaf o ymchwil wedi canolbwyntio ar anghenion gofal ysbrydol cleifion canser; ychydig o astudiaethau oedd wedi canolbwyntio ar anghenion pobl sy'n marw o gyflyrau nad ydynt yn ganser megis methiant datblygedig y galon.
Archwiliodd yr astudiaeth cyfweliad cyfresol ansoddol hon anghenion ysbrydol a dewisiadau cymorth ysbrydol 16 o gleifion methiant y galon diwedd cyfnod a'u gofalwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan rhwng 2006-2008.

Cyfwelwyd cleifion a'u gofalwyr bob tri mis hyd at flwyddyn, 47 cyfweliad) a gwelwyd eu bod yn cael trafferth gyda phryderon ysbrydol/bodoli ochr yn ochr â heriau corfforol ac emosiynol eu salwch. Roedd y rhain yn ymwneud â: cariad/perthyn; gobaith; ymdopi; ystyr/diben; ffydd/cred; a'r dyfodol. Wrth i gyflwr pobl waethygu, symudodd y pwyslais o 'ymladd' y salwch i wneud y gorau o'r amser a oedd ar ôl. Gellid bod wedi mynd i'r afael â phryderon ysbrydol drwy: gael rhywun i siarad ag ef; cefnogi gofalwyr; a staff yn dangos sensitifrwydd/cymryd gofal i feithrin gobaith.


Dywedodd cyfranogwyr y byddent yn gwerthfawrogi gwasanaeth ymweld â'r cartref cymorth ysbrydol. Yn dilyn grŵp ffocws/ymgynghoriad â rhanddeiliaid, a ariannwyd gan Gronfa Gydweithredol Third Mission CCAUC, penderfynwyd ceisio cyllid i brofi darpariaeth gwasanaeth o'r fath.


Roedd y prosiect yn paratoi'r ffordd ar gyfer astudiaethau pellach yn y maes hwn.


Allbynnau

Ross L and Austin J (2015) Spiritual needs and spiritual support preferences of people with end stage heart failure and their carers: implications for nurse managers. Journal of Nursing Management, 23, 1, 87-95

Rhoddwyd sgôr uchel i gyflwyniad o’r ymchwil hwn gan gynrychiolwyr yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Atal ac Adsefydlu Cardiofasgwlaidd Prydain ym Manceinion yn 2015.

Tîm Prosiect: Austyn Snowden (Napier Caeredin), Yr Athro Linda Ross (PDC), Yr Athro Wilfred Mcsherry (Swydd Stafford), John Swinton (Prifysgol Aberdeen)


Fe wnaeth prosiect NHS Education Scotland ddiwygio ac adolygu’r Safonau, Cymwyseddau a Galluoedd yr Alban ar gyfer gofal ysbrydol a darparodd amlinelliad o'r cwrs ar gyfer hyfforddi caplaniaid gofal iechyd.


Deall a manteisio i'r eithaf ar rolau a chyfraniadau caplaniaid y GIG ledled y DU

Tîm Prosiect: Austyn Snowden (Napier Caeredin), Yr Athro Linda Ross (PDC), Yr Athro Wilfred Mcsherry (Swydd Stafford), George Kernohan (Prifysgol Ulster), NHS Education Scotland,
Comisiynwyd gan Swyddfa Prif Wyddonydd yr Alban. Mis Mawrth i fis Medi 2019.

Mae statws proffesiynol caplaniaid gofal iechyd y DU yn parhau'n rhannol, gydag achrediad gwirfoddol yn effeithiol o ran sicrhau cofrestriad o tua 50%. Nod yr astudiaeth hon oedd ceisio rhesymau dros hyn drwy arolygu caplaniaid gofal iechyd sy'n gweithio yn yr Alban.

Crëwyd arolwg ar-lein i gasglu manylion demograffig a barn caplaniaid ar bwysigrwydd pum elfen allweddol o statws proffesiynol: Corff o wybodaeth sy'n sail i ymarfer; Cod moeseg proffesiynol; Sefydliad galwedigaethol sy'n rheoli'r proffesiwn; Hyfforddiant deallusol ac ymarferol sylweddol; a darparu sgil neu wasanaeth arbenigol.

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (38/43) yn cytuno y dylai caplaniaid berthyn i gorff proffesiynol er mwyn cynnal safonau, sicrhau atebolrwydd a ffurfioli datblygiad proffesiynol. Dywedasant fod cofrestru yn atgyfnerthu eu statws proffesiynol, eu hygrededd ychwanegol a strwythur llywodraethu clir i ddiogelu'r cyhoedd.

Fodd bynnag, roedd lleiafrif yn teimlo eu bod wedi'u datgysylltu o'r agenda broffesiynoli. Mae'r papur hwn yn trafod y rhesymau dros hyn. Bwriedir cynnal astudiaethau pellach yn y DU ac yn rhyngwladol ar statws proffesiynol caplaniaid.


Allbynnau

Snowden A, Enang I, Kernohan WG, Fraser D, Gibbon A, Macritchie I, McSherry W, Ross L, Swinton J (2020) Why are some healthcare chaplains registered professionals and some are not? A survey of healthcare chaplains in Scotland. Journal of Health and Social Care Chaplaincy. 

Mis Ionawr 2018 i fis Rhagfyr 2020, Efrydiaeth PhD KESS

Tîm Prosiect: Yr Athro David Pontin (DOS), Yr Athro Linda Ross  (goruchwyliwr), Jackie Miles (Goruchwyliwr, Athro Gwadd PDC a'r Nyrs Arweiniol ar gyfer Ymchwil - Methiant y Galon ac Adsefydlu Cardiaidd ABUHB)


Nod yr astudiaeth yw nodi pa grwpiau sy'n ymgysylltu/nad ydynt yn ymgysylltu ag adsefydlu cardiaidd yng Nghymru a'r hyn sy'n helpu ac yn llesteirio ymgysylltiad er mwyn nodi atebion i gynyddu'r nifer sy'n manteisio arnynt ac ymgysylltu. Astudiaeth dulliau cymysg yw hon sy'n defnyddio adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddiad eilaidd o sylfaen ddata cardiaidd bresennol ac arolwg staff ar-lein.


Cysylltwch â ni

Athro Linda Ross, Athro Nyrsio (Ysbrydoldeb)

Professor Linda Ross

Aelodau

EPICC Malta


INTERNATIONAL NETWORK FOR THE STUDY OF SPIRITUALITY


 NHS_Wales_logo                  


EPICC Project Professor Linda Ross, Spiritual Education